Szociális tűzifa pályázat

FELHÍVÁS SZOCIÁLIS TŰZIFA PÁLYÁZATRA

 

Az önkormányzat helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó a IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezetén belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1426/2016.( VIII. 17.) Korm. határozat (továbbiakban: Határozat) alapján – az elnyert pályázati támogatási mennyiség erejéig – a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként legalább 1 m3 legfeljebb 5 m3 tűzifa támogatást nyújt. A tűzifa mennyisége a beérkező kérelmek számától és a készlet mennyiségétől függően kerül kiosztására.

Az ellátás iránti kérelmeket írásban, helyben erre a célra rendszeresített formanyomtatványon 2016. november 15-től 2016. december 10. napjáig postai úton, személyesen vagy meghatalmazás alapján, ügyfélfogadási időben kell benyújtani Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatalánál a fenti címeken, vagy a községházán.

A rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói személyi adatairól, családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni a szükséges igazolásokat mellékelni, vagy annak hivatalból történő megkereséshez hozzájárulni.

A jogosultnak a megállapított ellátást a határozat jogerőre emelkedését követően nyújtható.

 1. Nem állapítható meg tűzifa támogatás annak a személynek, akinek az önkormányzat felé adó tartozása van, kivéve, ha a kérelem benyújtásáig tartozást kiegyenlíti.
 2. Nem állapítható meg tűzifa támogatás annak a személynek, családnak, aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos, vagy az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett; olyan ingatlanban lakik, amely nem tűzifával fűtött; üresen álló nem lakott ingatlanra igényli, amelyben életvitelszerűen nem lakik, vagy lakhatásra alkalmatlan.

Az egy lakcímre bejelentkezett személyek közül csak egy személy igényelheti a tűzifa támogatást. A fenti feltételekről eltérően a hatáskör gyakorlója indokolt esetben méltányosságot gyakorolhat.

A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek:

 1. aktív korúak ellátására,
 2. időskorúak járadékára,
 3. egyedülálló nyugdíjas / vagy időskorúak járadékában részesülő
 4. 70 éven felüli házaspár
 5. lakásfenntartási támogatásra jogosult
 6. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
 7. gyermekét egyedül nevelő szülő
 8. három vagy többgyermekes család
 9. a családban tartós beteg vagy súlyos fogyatékos családtag él

A beérkezett kérelmeket az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője bírálja el, a jegyző döntése ellen 15 napon belül a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.

 

Erzsébet, 2016. november 10.

Dr. Tóth Sándor

jegyző sk.