TÁJÉKOZTATÓ- közterületek tisztántartása

Tisztelt Lakosság!

A Község közterületeinek rendezésével, gondozásával, kapubejáró létesítésével, átereszek elhelyezésével kapcsolatosan több esetben is látható, hogy a lakosság nincs megfelelően tájékoztatva. Ezért az alábbi irányelvet, tájékoztatást kívánjuk Önöknek leírni, hiszen a településüzemeltetési feladatok megvalósításához a lakosság szoros együttműködése is szükséges.

A legfontosabb lakossági feladatok, melyek az ingatlanok és az előtti közterületek esetében rögzítenünk kell:

Közterület karbantartása, tisztántartása

 • az ingatlanok használói, tulajdonosai kötelesek ingatlanukat megművelni, illetve rendbe tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől, – különös tekintettel a parlagfűtől – megtisztítani
 • az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a tulajdonában lévő ingatlan körüli közterületen található gyalogútszakaszt, és ha a gyalogút mellett zöldsáv is van az úttestig terjedő teljes területet köteles tisztántartani. Köteles az ehhez a területhez tartozó gyepfelület, virágágyás, illetve fák gondozásáról, a kapu- és garázsbejáró sártalanításáról, hó- és jégmentesítéséről, tisztántartásáról gondoskodni.
 • A tulajdonos kötelessége a tulajdonában lévő ingatlan körüli közterületen található járdaszakasz melletti folyókák és csatornanyílások (csapadék-vízelvezető árkok) tisztítása, gyomtalanítása, továbbá a járműbehajtó átereszeinek rendszeres karbantartása, tisztítása, gyommentesítése és a csapadékvíz zavartalan lefolyásának biztosítása.


Belterületi vízrendezés, kapubejáró létesítés, faültetés, közterület nem rendeltetésszerű használata

 • Az ingatlanok előtti új átereszek építése alkalmával a műtárgy a mértékadó vízhozamot kiöntés és károkozás nélkül vezesse el és ezért minimum 20 cm átmérőjű átereszek beépítése javasolt, melyről gondoskodni az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kötelessége. Az adott utca árokrendszerének lejtéséről a település vízkárelhárítási terve ad tájékoztatást.
 • Az ingatlan tulajdonos a tulajdonában lévő ingatlan körüli területen található padkán és árkon végzett munkálatokat, járműbehajtó,- átereszépítést és átalakítást, fa- és cserjeültetést annak megkezdése előtt az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatallal egyeztetnie szükséges. Fontos megjegyezni, hogy fa- és cserjeültetés esetében a lakosok vegyék figyelembe az érintett közművek nyomvonalait. A közművezetékek alá (villanyvezeték) vagy fölé (gáz- vízvezeték stb.) ne ültessenek növényzetet!
  A balesetmentes közlekedés érdekében a meglévő fákat gallyazzák le, és újat ne ültessenek a járda, út űrszelvényébe. (2,5 magasság, szélesség 50-50 cm az út, járda két szélétől) Sarki telkek esetében figyeljünk oda, hogy az utak csomópontjában ne építsünk, telepítsünk a „rálátási háromszög”-ben (az egymáshoz közeledő járművek között szükséges látómező, az egymásra szabad rálátást biztosító terület).
 • Olyan kapubejáró építése esetén, mely állami utat érint (a szomszédos településekre is átvezető főútvonalak) az illetékes közút kezelőjétől kell az engedélyt megkérni (Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatóság. Önkormányzati út esetén, az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjétől).
 • Közterületen bárminemű burkolat felbontása csak a Jegyző, az országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében az illetékes közút kezelőjének hozzájárulásával lehetséges.
  Itt felhívjuk a figyelmet a következő irányelvre: a kapubejárók építése során előfordulhat, hogy a közterületen található gyalogút is felbontásra kerül. Ebben az esetben szükséges az egyeztetés. Nem elfogadható megoldás az, ha a kapubejáró szintbeli megemelése a gyalogút szintbeli megemelésével is együtt jár, hiszen az zavarhatja az akadálymentes közlekedés (mozgáskorlátozottak, babakocsival járó szülők) megvalósításának elvét.
 • Közterületen fát kivágni, csak a Jegyző engedélyével lehet, pótlási kötelezettséggel.
 • Közterületet, önkormányzati út, járda nem rendeltetésszerű, használata 2015. június 1. napjától csak közterület-használati engedéllyel történhet melyet az Jegyző ad ki.
 • A súly, magasság korlátozással védett utak esetén eseti útvonal engedélyt a Jegyző ad ki.


Házszámot jelző tábla elhelyezése

 • A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlantulajdonos gondoskodik.
 • A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában tulajdonosának elhelyezni.

 

Erzsébet, 2015. május 19.

Dr. Tóth Sándor jegyző